Case Study – Fitness First Bondi Platinum

  • Sydney, AU
    Shore School
  • Pontypridd, UK
    University of South Wales
  • Miami, FL
    University of Miami